ATAR FARMA Gıda İlaç Med. San. Tic. Ve Org. Ltd. Şti.
İNTERNET SAYFASI İLETİŞİM FORMU KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

ATAR FARMA Gıda İlaç Med. San. Tic. Ve Org. Ltd. Şti. (“Şirket”), sahibi olduğu http://www.foliborn.com/ ve http://www.foliborn.com/ adresli web sayfası üzerinden gönderdiğiniz iletişim formlarını doldurarak paylaştığınız tarafınıza ait kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir. Şirket, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Kanun”) uyarınca işlemekte olduğu bu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” olarak addedilmekte olup toplanan kişisel verilerin güvenliği hususuna önem vermektedir.
Kanun’un 3 maddesi uyarınca “ kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ” kişisel veri sayılmakta olup lütfen Şirket ile, doldurduğunuz iletişim formunda yer alan talebinizin gerektirdiğinden fazla kişisel veri içeren bilgi paylaşmayınız.

İletişim formlarına tarafınız dışında bir başka 3 kişiye ait kişisel veri girmeniz durumunda, bu kişisel verileri Şirket ile paylaşacağınız hususunda ilgili veri sahiplerini Kanun’un 10 maddesi anlamında bilgilendirdiğiniz ve Kanun’un 5 maddesi anlamında paylaşım için gerekli hukuki sebebi temin ettiğiniz Şirket tarafından kabul edilmektedir.

 

Şirket, doldurduğunuz iletişim formlarında aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;

 • Ad, soyadı,
 • E-posta adresi,
 • Mesajın konusu,
 • İletişim formuna yazılan mesajda yer alan bilgiler,
 • IP adresi ve formun gönderildiği tarih ve saat bilgisi.

Şirket, doldurduğunuz iletişim formlarında yer alan kişisel verileri aşağıdaki yöntemlerle toplamaktadır;

 • Şirket internet sitesinden doldurulan iletişim formlarında temin edilen bilgilerde yer alan kişisel veriler otomatik olan yöntemlerle toplanmaktadır.
 • Toplanan kişisel veriler fiziksel dosyalarda, Şirket sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Şirket, doldurduğunuz iletişim formlarında yer alan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Talep / şikayetlerin takibi.

Şirket, doldurduğunuz iletişim formları içerisinde toplanan kişisel verileri aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir;
Şirket, doldurduğunuz iletişim formları içerisinde toplanan kişisel verileri, “açık rızanıza” dayanarak toplamaktadır. Bu anlamda web sayfası üzerinde yer alan iletişim formuna ilişkin “Gönder” sekmesine tıklayarak işbu aydınlatma metni çerçevesinde kişisel verilerinizin toplanmasına ve işlenmesine onay vermektesiniz.
Şirket, doldurduğunuz iletişim formları içerisinde toplanan kişisel verileri yukarıda açıklanan amaçlar ile yurtiçinde ve yurt dışında yerleşik aşağıda belirtilen kişiler ile paylaşabilmektedir;

 • İlgili çalışanlar,
 • Topluluk Şirketleri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Kanun’un 11 Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile Şirkete başvurma hakkınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak şirket adresimiz olan “ ATAR FARMA Gıda İlaç Med. San. Tic. Ve Org. Ltd. Şti. Akdere Mah.Şehit Ayhan Babadağ Cad.No:20/11 Mamak/Ankara,Türkiye adresine bizzat elden Atarfarma İlaç Yönetimine iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya info@atarfarma.com  e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla,